Protokoll årsmöte 2017

 

 

 

Årsmöte ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb - 2017-02-28

 

 

 

Närvarande: Erland Larsson, Tord Bjurström, Magnus Kristensson, Kent Lindberg, Tomas Magnusson, Kurth Wikström, Peter Hedlund, Nicklas Norberg, Janis Vretanidis, Bengt Svelander, Lars Funseth, Lars Ericsson, Jonny Olofsson, Elisabeth Wikström.

 

 

 

1. Mötet öppnades.

 

Ordförande förklarar årsmötet för verksamhetsåret 2016 öppnat.

 

 

 

2. Kallelsens godkännande.

 

Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

 

 

3. Godkännande av dagordning.

 

Dagordningen för årsmötet godkändes.

 

 

 

4. Val av ordförande.

 

Till ordförande valdes Erland Larsson.

 

 

 

5. Val av sekreterare.

 

Till sekreterare valdes Tord Bjurström.

 

 

 

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

 

Till justeringsmän valdes Lars Ericsson och Peter Hedlund.

 

 

 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen.

 

 Ordförande läser upp verksamhetsberättelsen som godkännes. Bilaga 1.

 

 

 

8. Kassörens rapport.

 

Kassören har lämnat över alla uppgifter till Magnus Kristensson på grund av sjukdom. Kassörens rapport redovisades och godkändes.

 

 

 

9. Revisionsberättelse.

 

Revisionsberättelsen upplästes, revisorn tillstyrker att mötet fastställer resultat och balansräkning samt att det inte finns någon anledning till anmärkning. Revisionsberättelsen godkännes. Bilaga 2.

 

 

 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 

 

 

11. Ordförande tar upp angående stadgeändring, §16.1. Gäller antal styrelsemedlemmar. Mötet godkänner detta.

 

 

 

12. Val av styrelseposter och övriga uppdrag.

 

 

 

Ordförande (styrelseledamot) 

 

Till ordförande i ett år valdes Erland Larsson.

 

 

 

Vice ordförande 

 

Till vice ordförande valdes Tord Bjurström.

 

 

 

Kassör (styrelseledamot).

 

Till kassör i ett år valdes Elon Eriksson.

 

 

 

Sekreterare (Styrelseledamot) 

 

Till sekreterare i två år valdes Tord Bjurström.

 

 

 

Vice sekreterare 

 

Till vice sekreterare i ett år valdes Elisabeth Wikström.

 

 

 

Suppleant 

 

Till styrelsesuppleant 1 i ett år valdes Bengt Svelander,

 

till styrelsesuppleant 2 i ett år valdes Hans Johansson.

 

 

 

Revisor 

 

Till revisor i ett år valdes Magnus Kristensson.

 

 

 

Revisorssuppleant

 

Till revisorssuppleant i ett år valdes Lars Ericsson.

 

 

 

Valberedning 

 

Till valberedning valdes Lars Ericsson och Jonny Olofsson. Lars Ericsson sammankallande.

 

 

 

Registrator

 

Till registrator valdes Kurth Wikström.

 

 

 

Klubbmästare 

 

Till klubbmästare valdes Jonny Olofsson.

 

 

 

13. Ersättning till styrelsen.

 

Förslag om ekonomisk ersättning/arvode till styrelsemedlem samt registrator. 

 

Beslutas att 990 kr/verksamhetsår. Villkor är 70% deltagandegrad för att erhålla ersättning/arvode.

 

 

 

14. Varvsfrågor.

 

Diskussion kring nybyggnation av båthus samt inlösen av befintliga båthus.

 

Beslut om att vi går vidare med projektet nytt båthus.

 

Beslut om inlösen med 3000 kr av kvarvarande båthus. 

 

 

 

Sjösättning:

 

1:a 2017-06-03, reservdag 2017-06-04

 

2:a 2017-06-17, reservdag 2017-06-18

 

 

 

Torrsättning:

 

1:a 2017-09-08, reservdag 2017-09-09

 

2:a 2017-10-07, reservdag 2017-10-08

 

 

 

15. Avgifter.

 

Beslut om oförändrad medlemsavgift 300/år kr.

 

Beslut om att höja varvsavgiften till 1100 kr/år för de som står på plan.

 

Beslut om att höja varvsavgiften till 1500 kr/år för de i båthus.

 

 

 

16. Mötet avslutades med gott fika av Lacka.

 

 

 

 

 

Ordförande                                                                         Sekreterare

 

Erland Larsson                                                                   Tord Bjurström

 

 

 

 

 

Justerare                                                                              Justerare

 

Lars Ericsson                                                                       Peter Hedlund

 

 

 

 

 

 

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup