Möte i styrgruppsmöte för Kungsgår'n

Det händer en hel del i Kungsgårdsvikens gästhamn. Detta projekt drivs av en styrgrupp som egentligen knoppats av från utvecklingen av sjökortet "Storsjökortet" i en projektgrupp som kallades Sjörådet. Bägge dessa projekt har drivits med stöd från EU:s regionala fonder.

Utvecklingen av Kungsgår'n tar ett nytt tag under hösten/vintern för att stå klart under tidiga sommaren 2012. En driftgrupp kommer sedan att förvalta området på sikt. Det finns kontaktpersoner utsedda från båtklubbar anslutna till Svenska båtunionen (motorbåtar d.v.s ÖMK), Svenska seglarförbundet (Storsjöseglarna) och intressenter av båtlivet i Storsjön (Trollarna). Se visare på http://www.storsjokortet.info/

ÖMK kommer som ni ser att få ett datum för att tillhandahålla arbetskraft senare under hösten. Projekten med EU medel förutsätter att arbetstimmar avsätts för denna typ av projekt.

================

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för projektet Kungsgårdsvikens gästhamn den 18 okt 2011

 

Deltagare: Lars Göransson, Asbjörn Norling, J-O Undvall, Håkan~Kingstad , Göran Hansson, Kurth Wikström.


Arbetsläget

Vatten och avlopp OK. Infiltrationen är klar. Matjord är klar. Återstår att lägga matjord på gamla piren till våren. Plåttaket kvar, stuprör kvar. Bro och handikappsramp återstår. Mellanväggarna är uppe. El ska dras. Kompletterande isolering ska ske. Ventilation lika så. Gamla köket är utrivet. Nya väggar är uppsatta. Golv är lagda, förutom i hallen. Nytt innertak skall läggas i hallen. Elkablar är utlagda.
Golvmattor i kök och hall. Utbyggnad, spackling, väggar våtrumsdelen, foder och list köksinredning, VVS.
Om kaffeservering ska kunna ske, måste ett separat tvättfatt inrättas. Detta går att komplettera senare.


Likviditet

Likviditeten är för tillfället god. Likviditetsproblem kan dock uppstå under våren. För att kunna säkra likviditeten och därmed kunna färdigställa projektet bör en delredovisning ske under november månad.

Mötet beslutade att en rekvisition ska ske under november månad för att klara likviditeten under vårens byggnationer 2012.

För andra året går driften med förlust. För 2011 handlar det om 20 tkr i förlust.
Kostnader 40tkr.

Mötet uppdrar till driftsgruppen att se över ekonomi för driften inför 2012.

Hur skall vi sörja för den "egna arbetsinsatsen" ur klubbarna.

Asbjörn informerade om dålig uppslutning från båtklubbarna vid höstens arbetsdagar.

Mötet beslutade att uppdra till Charlie att göra en planering för höstens arbetsdagar. Arbetsdagarna ska delas upp mellan båtklubbarna och varje båtklubb får därmed en egen arbetsdag med 4-5 personer per gång. Ordförande i respektive båtklubb kommer att kontaktas av Charlie om tidpunkt för arbetsdag. Förutom höstens arbete kommer det att kallas till arbetsdagar under vården 2012. Totalt blir det fem arbetsdagar under hösten och fem arbetsdagar under våren 2012.

Från Sjörådsmöte 5:e oktober 2011

Frågan om El på flytbryggorna diskuterades m.a.a. att frågan diskuterades vid Storsjöns sjöråd senaste möte. Charlie ansåg att det fanns problem förknippade med detta. Att dra ut el på flytbryggorna kan medföra anslutningsproblem, jordfelsproblem och spänningsfall enligt Charlie.

Mötet beslutade att el inte ska dras ut på flytbryggorna.

Frågan om ut- vinkling av flytbryggan diskuterades m.a.a. Storsjöns sjöråd möte 5 okt. En ut- vinkling skulle underlätta passage in och ut ur hamnen.

Mötet beslutade att uppdra till driftgruppen att utreda hur en sådan ut- vinkling skulle kunna genomföras till nästa möte. Även alternativa lösningar på förtöjning med rep skall utredas.
Driftgruppen kommer därefter att uppdras att genomföra ev. åtgärder.

Övrigt

Frågan om avgifter diskuterades avseende hyra av hanläggningen.

Mötet beslutade att när det gäller huvudklubbarna, dvs. följande båtklubbar: Dvärsett, ÖMK, Frösö, F-4, SSS och Storsjötrollarna, skall nyttjande för egna arrangemang inom respektive klubb vara avgiftsfri.

Fråga om anläggningen ska kunna nyttjas av husvagnskampare diskuterades.

Mötet beslutade att anläggningen inte ska utnyttjas för uppställande av husvagnar.

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup