Protokoll från månadsmöte 2010-10-05

Datum: 2010-10-05
Plats: Varvet

Styrelse  

Uppdrag Ledamot Närvarande
Ordförande Kurth Wikström Ja
Vice ordförande Kent Lindberg Nej
Kassör Sylvia Karlsson Nej
Sekreterare Magnus Herrström Ja
Vice sekreterare Björn Olofsson
Nej
Varvschef Lars Eriksson Ja
Klubbmästare Mats Englund Nej


Övriga
Goliat, Thomas Borg, Peter Bledkov, Johnny Olofsson,Nicklas Winterqvist

Dagordning

1. Föregående protokoll
Varvlistorna / administrationen kommer Lacka att få hjälp med från Thomas

2. Medlemsfrågor
Monica Malmqvist har begärt utträde ur klubben.

3. Inkomna ärenden
Inget att ta upp.

4. Varvet
Arbete som behövs göras...
- Flytta på takplåten
- Röja sly mellan båthusen och utanför
- Belysningen skall fixas
- Grusa bort gräsmattan
- Dräneringsrör skall ned
- Grusa resten av planen
- Träskoning på sjösättningsrampen skall fixas
- Rensa sjösättningsrampen från stora stenar
- Höja bryggan 15-20 cm

5. Rönningen
Arbete som behövs göras...
• Stenkistorna behövs fixas m.a.p stöttorna som sjunker efter hand. Detta är ett vårjobb som kan göras när isen släpper.
• Vindskivor skall bytas
• Skorstenen skall fixas
• Sätta in fönster på baksidan
• Väggfast bänk inne
• Inglasning / glasdörr? Kolla med Ryds

6. Ekonomi
Kassören ej närvarande. Inget att rapportera.

7. Övrigt
Kurth sammanställer en skrivelse till hyresgästerna av båthusen på nersidan med avseende på hur klubben skall agera i frågan om inlösen av dessa.

8. Mötet förklaras avslutat.

9. Nästa möte tisdag 2010-11-02

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup