Protokoll från styrelsemöte 2009-01-07

Närvarande: Kurth Wikström, Marlene Sundfors, Edvin Staffansson, Hans Johansson, Tord Bjurström, Kent Lindberg, Göran Björk, Lars Eriksson.

1. Föregående protokoll gicks igenom, inget att tillföra.

2. Medlemsärenden: En ny medlem har tillkommit.

3. Ekonomi: Marlene gick igenom bokslutet och ekonomin ser fortsatt bra ut Dock har ett minusreusltat gjorts för året. Detta kommer att redovisas som vanligt vid årsmötet.

Klubben har fått underlag för drift- och underhållsbidrag som Kurth fyller i och skickar in före den 15 januari -08. Avrapportering av förgående års investeringsbidrag ska också skickats in till kommunen.

4. Varvet: Ett utskick till alla på varvet om intresse angående nytt båthusbygge finns. Ett önskemål är att alla kommer till februaris månadsmöte i Göviken (den 4 februari) för att diskutera detta.

 

Ordförande                                                   Sekreterare

Kurth Wikström                                            Tord Bjurström

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup