Protokoll från styrelsemöte 2009-04-07

Styrelsemöte nr 3, ÖMK - Östersunds Motorbåtsklubb, 2008-04-07

 Närvarande: Edvin Staffansson, Kurth Wikström, Hans Johansson, Marlene Sundfors, Sylvia Karlsson, Tord Bjurström, Lars-Göran Nilsson.

1.  Föregående protokoll kunde ej gås igenom då det ej fanns tillgängligt.

2.  Medlemsärenden: Två nya ansökningar angående medlemsskap har inkommit. Ove Thörnqvist och Christer Torgersson har fått sina fakturor förväxlade, detta ordnar de upp själva. Felet kommer att rättas till. Per-Åke Thor skall inte betala avgift för utebliven arbetsdag då giltigt skäl finns.

3.  Ekonomi: Marlene redovisade inkomna ärenden, post mm, redovisade för det nuvarande ekonomiska läget.

4.  Firmatecknare för föreningen:  Nedanstående person är enligt Östersunds Motorbåtsklubb årsmötesprotokoll, punkt 12 med datum 2008-02-25, vald att företräda föreningens firma.

Sylvia Karlsson    Kassör 

5.  Varvet: Kallelse till arbetsdagar bör snarast planeras in. VArvschefen får i uppdrag att snarast komma med en lista på de som skall kallas.

6.  Rönningen: Hans Johansson kallar ett antal personer till en arbetsdag på Rönningen för jobb som skall utföras, bland annat röjning, utsättande av bojstenar mm.

7.  Övriga frågor: Ordförande Kurth Wikström har träffat Segelsällskapets projektansvarige, Asbjörn Norling, angående deras nya uppställningsplats i Göviken och fick en redovisning av projektets nuvarande läge. Segelsällskapet har fått 15 års nyttjanderätt av marken.

Sylvia Karlsson tar på sig ansvarer för att tömma postboxen i Odenskog reglebundet.

Ordförande:                                                                     Sekreterare:

 

Kurth Wikström                                                                 Tord Bjurström

 

Justeras:                                                                         Bevittnas:

 

Elisabeth Wikström

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup