ÖMK Stadgar

STADGAR UTGÅVA VGÅVA 

 

ÄNDRINGSLOGG

Ändring   Datum
 Antagen utgåva 1 vid klubbens bildande  1925-09-19
 Revision till utgåva 2  1948-06-01
 Revision till utgåva 3  1977-05-12
 Revision till utgåva 4  2007-02-21
 Revision till utgåva 5

 2017-02-28

 Revision till utgåva 6

2021-08-24

 

§1. ÄNDAMÅL OCH SYFTE

 

§1.1. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillvaratar motorbåtsfolkets intressen i frågor som rör bl. a småbåtshamnar och uppläggningsplatser, bryggor och andra tilläggsplatser runt Storsjön och dess öar och holmar, samt genomfarter under broar och i sund..

 

§1.2. Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

 

§1.3. Att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet.

 

§1.4. Att genom kurser och annan lämplig verksamhet öka medlemmarnas kunskaper i frågor som rör allmänna bestämmelser för sjöfart och navigation.

 

§1.5. Att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.

 

§2. MEDLEMSKAP

 

§2.1. I ÖMK finns två typer av medlemskap, hemmaklubb eller stödmedlem. Medlem godkänns av styrelsen efter skriftlig ansökan.

 

§2.2. Nyvald medlem betalar medlemsavgift efter inträde i klubben och erhåller då godkänt medlemskap

 

§2.3. Beviljat medlemskap berättigar inte till sommar- eller vinterplats för medlemmens båt på klubbens varv, men att ÖMK är hemmaklubb är en förutsättning för att en sådan plats skall kunna tilldelas.

 

§2.4. Genom beslut på ordinarie möte kan medlem, efter förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem befriad från medlemsavgift.

 

§2.5. Medlem som inte inom en månad efter avisering från kassören erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning, anses utträtt ur klubben.

 

§2.6. Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan av årsmötet uteslutas.

 

§2.7. Medlem som uteslutits eller utgått ur klubben är skyldig att återlämna klubbens eventuella tillhörigheter.

 

§2.8. En medlem har rätt att säga upp sig till utträde klubben. Uppsägning skall göras skriftligen till ÖMK, ej senare än tre (3) månader före närmast förestående kalenderårsskifte. Begäran om utträde skall vara försedd med medlemmens egenhändiga och bevittnade namnunderskrift. Utträde sker därvid vid närmast förestående årsskifte.

 

§2.9. En medlem får uteslutas your klubben på följande angivna grunder;

 • Medlem som är i dröjsmål med erläggande av fastställda medlemsavgifter och övriga avgifter. Sådant dröjsmål föreligger när betalning ej inkommit senast 10 vardagar efter från fall till fall föreskriven förfallodag och betalning ej heller inkommit senast 10 vardagar efter det att en påminnelse skickats till medlemmen på i medlemsregistret angiven adress.
 • Medlemmen bryter mot klubbens vid varje tidpunkt gällande stadgar, hamn- och varvsordning eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben eller i samband med utövandet av båtliv, att klubbens anseendes eller motverkar klubbens syften.

 

§2.10. Styrelsen fattar beslut om uteslutning. Innan ett sådant beslut fattas skall styrelsen skriftligen meddela medlemmen sin avsikt. Medlemmen har tio dagar på sig från det att medlemmen fått del av styrelsens skrivelse att inkomma med yttrande. Av styrelsens skrivelse skall framgå att beslut om uteslutning kan komma att fattas även om medlemmen inte yttrar sig inom föreskriven tid. Beslut om uteslutning skall motiveras.

 

§2.11. Styrelsens beslut kan överklagas. Sådan överklagande skall ske inom tre veckor från det att den uteslutne medlemmen fått del av beslutet. Överklagat beslut hänskjuts till ordinarie eller extra årsmöte för omprövning. Intill sådan omprövning skett eller styrelsens beslut av annat skäl står fast, får styrelsens beslut inte verkställas.

 

§2.12. Medlem som har avgått eller uteslutits your klubben äger ej rätt att återfå någon del av inbetalda medlemsavgifter eller övriga avgifter, såvida inte styrelsen finner att särskilda skäl föreligger att medge återbetalning med visst belopp.

 

§2.13. En medlem som har uteslutits your klubben förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om klubbens angelägenheter och kan ej delta på årsmöte. Dock äger den uteslutne medlemmen rätt att lägga fram sin sak inför årsmötet och närvara under frågans behandling.

 

§2.14. Utesluten medlem skall inom 10 dagar från och med den dag då beslutet om uteslutning ej längre kan överklagas eller i förekommande fall från och med den dag då årsmötet beslutat att inte ändra styrelsen beslut om uteslutning, återlämna sin varvsplats och äger ej längre ha sin båt på klubbens område.

 

§3. AVGIFTER

 

§3.1. Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter, senast en (1) månad efter debitering.

 

§4. BESLUTANDE ORGAN

 

§4.1. Båtklubbens beslutande organ är årsmöte.

 

§4.2. Extra årsmöte,

 

§4.3. Styrelse.

 

§5. VERKSAMHETSÅR

 

§5.1. Båtklubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§6. UPPGIFTER TILL BÅTFÖRBUND

 

§6.1. Båtklubben skall senast den 20 januari årligen insända av förbundsstyrelsen begärda uppgifter beträffande klubbstyrelsens sammansättning och klubbens medlemstal enligt senaste redovisning.

 

§7. ÅRSMÖTE

 

§7.1. Årsmöte avhålls senast under maj månad.

 

§7.2. Datum och plats för årsmöte meddelas senast en månad i förväg, kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslistor, kommittéers rapporter, inkomna motioner, förslag och framställningar utsänds senast två veckor före årsmötet.

 

§7.3. Medlem äger vid årsmötet en röst. Röstning med fullmakt medges ej.

 

§7.4. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet;

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 • Fråga om årsmötet är vederbörligen utlyst.
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
 • Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning.
 • Behandling av revisorernas berättelse.
 • Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 • Val av styrelse enligt punkt 9.
 • Val av revisorer enligt punkt 10.
 • Val av valberedning enligt punkt 11.
 • Övriga val.
 • Behandling av motioner samt förslag och framställningar från styrelsen.
 • Behandling av förslag till årsprogram.
 • Övriga ärenden. 

 

§8. EXTRA FÖRENINGSMÖTE


§8.1. Extra möte skall hållas när styrelsen så finner påkallat eller om 1/3 av klubbens medlemmar gör framställning härom.

 

§8.2. Kallelse till extra möte utsänds två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötet, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som önskas behandlade.

 

§9. STYRELSE

 

§9.1. Styrelsen åligger, utöver vad som eljest säges i dessa stadgar;

 • Att representera båtklubben.
 • Att vara båtklubbens verkställande organ.
 • Att förbereda årsmötet och motioner före årsmötet.
 • Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat.
 •  Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
 • Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.

 

§9.2.  Styrelsen skall bestå av följande ledamöter;

 • Ordförande
 • Vice ordförande/sekreterare
 • Kassör (Skattmästare) på så sätt, att ordförande, kassör väljs vid årsmötet med jämnt årtal och övriga väljs vid udda årtal. Två suppleanter väljs för en tid av ett år.

 

§9.3. Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av tre ledamöter.

 

§9.4. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

§10. REVISION

 

§10.1. Båtklubbens verksamhet granska av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år, och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.

 

§10.2. Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna före den 1 februari.

 

§11. VALBEREDNING

 

§11.1. Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. Ena av ledamöterna utses av årsmötet att vara beredningens ordförande. Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen.

 

§11.2. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

§12. KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

 

§12.1. inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet, som även med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté. Ledamöter i sådan kommitté utses av styrelsen. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

 

§13. BESLUT OCH VAL

 

§13.1. Alla ärende avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar föreskriven.
Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§14. FIRMATECKNING

 

§14.1. Båtklubben som firma tecknas av viceordförande/sekreterare eller kassör var för sig. Protokollsutdrag erfordras för att ange vederbörliges funktion i styrelsen.

 

§14.2. Utöver vad som ovan sagts, kan båtklubbens styrelse bevilja kassören behörighet och sekreteraren, att var för sig utkvittera medel på båtklubbens bank- och postgiroräkningar och till båtklubben kommande värdehandlingar.

 

§15. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

 

§15.1. För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

 

§16. STADGEDÄNDRING

 

§16.1. Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte. 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.

 

§17. ORDNINGSREGLER

 

§17.1. Ordningsregler för klubben skall finnas intagna i särskild "Hamn- och varvsordning för ÖMK".

 

§17.2. Ändring eller tillägg i denna avgöres av styrelsen. Beslutade ändringar eller tillägg träda omedelbart i kraft.

 

§17.3. Ändringar i hamnordningen skall vid första lämpliga tillfälle tillställas samtliga medlemmar samt omedelbart anslås på klubbens anslagstavlor samt publiceras på klubbens webbplats.

 

§18. BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING

§18.1. Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltig fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två av varandra påföljande årsmöten.

 

ÖMK på Facebook

SFbBox by caulfield cup