Östersunds motorbåtsklubb
Bas SBU logo

Stadgar

ÖMK Stadgar

Beslutade vid årsmöte 2022-03-16

 STADGAR UTGÅVA VI

ÄNDRINGSLOGG

Ändring  Datum
 Antagen utgåva 1 vid klubbens bildande  1925-09-19
 Revision till utgåva 2  1948-06-01
 Revision till utgåva 3  1977-05-12
 Revision till utgåva 4  2007-02-21
 Revision till utgåva 5  2017-02-28
 Revision till utgåva 6  2021-08-24
 Revision till utgåva 7  2022-03-16
 • 1. ÄNDAMÅL OCH SYFTE
 • 1.1. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap. Båtklubben tillvaratar motorbåtsfolkets intressen i frågor som rör bl. a småbåtshamnar och uppläggningsplatser, bryggor och andra tilläggsplatser runt Storsjön och dess öar och holmar, samt genomfarter under broar och i sund.
 • 1.2. Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
 • 1.3. Att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet.
 • 1.4. Att genom kurser och annan lämplig verksamhet öka medlemmarnas kunskaper i frågor som rör allmänna bestämmelser för sjöfart och navigation.
 • 1.5. Att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmarnas trevnad.
 • 2. MEDLEMSKAP
 • 2.1. I ÖMK finns två typer av medlemskap, hemmaklubb eller stödmedlem. Medlem godkänns av styrelsen efter skriftlig ansökan.
 • 2.2. Nyvald medlem betalar medlemsavgift efter inträde i klubben och erhåller då godkänt medlemskap.
 • 2.3. Beviljat medlemskap berättigar inte till sommar- eller vinterplats för medlemmens båt på klubbens varv, men att ÖMK är hemmaklubb är en förutsättning för att en sådan plats skall kunna tilldelas.
 • 2.4. Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem, efter förslag av styrelsen, utses till hedersmedlem och befrias från medlemsavgift.
 • 2.5. Medlem som inte inom en månad efter avisering från kassören erlagt föreskriven avgift, kan efter styrelsens prövning, anses utträtt ur klubben.
 • 2.6. Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan av årsmötet uteslutas.
 • 2.7. Medlem som uteslutits eller utgått ur klubben är skyldig att återlämna klubbens eventuella tillhörigheter.
 • 2.8. En medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur klubben. Uppsägning skall göras skriftligen till ÖMK, ej senare än tre (3) månader före närmast förestående kalenderårsskifte. Begäran om utträde skall vara försedd med medlemmens egenhändiga namnunderskrift. Utträde sker därvid vid närmast förestående årsskifte.
 • 2.9. En medlem får uteslutas ur klubben på följande angivna grunder;
 • Medlem som är i dröjsmål med erläggande av fastställda medlemsavgifter och övriga avgifter. Sådant dröjsmål föreligger när betalning ej inkommit senast 10 vardagar efter från fall till fall föreskriven förfallodag och betalning ej heller inkommit senast 10 vardagar efter det att en påminnelse skickats till medlemmen på i medlemsregistret angiven adress.
 • Medlemmen bryter mot klubbens vid varje tidpunkt gällande stadgar, hamn- och varvsordning eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom klubben eller i samband med utövandet av båtliv, att klubbens anseende äventyras eller motverkar klubbens syften.
 • 2.10. Styrelsen fattar beslut om uteslutning. Innan ett sådant beslut fattas skall styrelsen skriftligen meddela medlemmen sin avsikt. Medlemmen har tio dagar på sig från det att medlemmen fått del av styrelsens skrivelse att inkomma med yttrande. Av styrelsens skrivelse skall framgå att beslut om uteslutning kan komma att fattas även om medlemmen inte yttrar sig inom föreskriven tid. Beslut om uteslutning skall motiveras.
 • 2.11. Styrelsens beslut kan överklagas. Sådan överklagande skall ske inom tre veckor från det att den uteslutne medlemmen fått del av beslutet. Överklagat beslut hänskjuts till ordinarie eller extra årsmöte för omprövning. Intill sådan omprövning skett eller styrelsens beslut av annat skäl står fast, får styrelsens beslut inte verkställas.
 • 2.12. Medlem som har avgått eller uteslutits ur klubben äger ej rätt att återfå någon del av inbetalda medlemsavgifter eller övriga avgifter, såvida inte styrelsen finner att särskilda skäl föreligger att medge återbetalning med visst belopp. Detta gäller inte erlagda depositioner, depositioners återbetalning ska regleras i separata avtal för det depositionen gäller.
 • 2.13. En medlem som har uteslutits ur klubben förlorar genast sin rätt att delta i överläggningar och beslut om klubbens angelägenheter och kan ej delta på årsmöte. Dock äger den uteslutne medlemmen rätt att lägga fram sin sak inför årsmötet och närvara under frågans behandling.
 • 2.14. Utesluten medlem skall inom 10 dagar från och med den dag då beslutet om uteslutning ej längre kan överklagas eller i förekommande fall från och med den dag då årsmötet beslutat att inte ändra styrelsen beslut om uteslutning, återlämna sin varvsplats och äger ej längre rätt att ha sin båt på klubbens område.
 • 3 BESLUTANDE INSTANSER

Klubbens beslutande instanser är föreningsmöten såsom ordinarie årsmöte, eller extra föreningsmöte.

Styrelsen i sin helhet, eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder klubben och fattar beslut mellan föreningsmöten utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten. Se § 8.

Beslut om försäljning eller belåning av klubbens egendom överstigande belopp större än 50.000 kr kan endast beslutas på årsmöte eller extra möte. Detta gäller även igångsättande av byggprojekt. Årsmöte/extra föreningsmöte kan bemyndiga styrelsen att under ett kommande verksamhetsår belåna egendom till en summa som beslutas under detta möte. Sådant bemyndigande kan även gälla igångsättande av byggprojekt.

 • 3.1 Båtklubbens beslutande organ är årsmöte
 • 3.2 Extra årsmöte
 • 3.3 Styrelse
 • 4 VERKSAMHETSÅR

Klubbens verksamhetsår omfattar perioden 1 januari t.o.m. 31 december.

 

 • 5 AVGIFTER

Samtliga avgifter fastställs av årsmötet. Extra uttaxering kan ske efter beslut på föreningsmöte.

 

 • 6 BETALNING

Avgifterna skall vara klubben tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan.

Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum.

Om avgifterna inte inkommit i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

 • 7. ÅRSMÖTE
 • 7.1. Årsmöte avhålls senast under mars månad.
 • 7.2. Datum och plats för årsmöte meddelas senast en månad i förväg, kallelse, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, föredragningslistor, kommittéers rapporter, inkomna motioner, förslag och framställningar utsänds senast två veckor före årsmötet.
 • 7.3. Medlem äger vid årsmötet en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
 • 7.4. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet;
 • Fastställande av röstlängd för mötet
 • Fråga om mötet är behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Propositioner och motioner
 • Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga val
 • 8. EXTRA FÖRENINGSMÖTE§ 8.1. Extra möte skall hållas när styrelsen så finner påkallat eller om 1/3 av klubbens medlemmar gör framställning härom.
 • 8.2. Kallelse till extra möte utsänds två veckor före dess avhållande. Kallelse skall innehålla motivering för det extra mötet, föredragningslista samt handlingar gällande det eller de ärenden som önskas behandlade.
 • 9. STYRELSE
 • 9.1. Styrelsen åligger, utöver vad som eljest säges i dessa stadgar;
 • Att representera båtklubben.
 • Att vara båtklubbens verkställande organ.
 • Att förbereda årsmötet och motioner före årsmötet.
 • Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat.
 • Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi.
 • Att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
 • 9.2.  Styrelsen skall bestå av följande ledamöter;
 • Ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • Varvschef
 • Ansvarig hamnchef för Rönningen
 • Ansvarig för IT

Ledamöterna väljs för en period om 2 år, där ordförande och sekreterare väljs jämna år och övriga ledamöter väljs udda år.

 • 9.3. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott, varvid sammankallande skall utses.
 • 9.4. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
 • 10. REVISION
 • 10.1. Båtklubbens verksamhet granska av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år, och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs en suppleant för en tid av ett år.
 • 10.2. Kassören skall överlämna för revision erforderliga handlingar till revisorerna före den 1 februari.
 • 11. VALBEREDNING
 • 11.1. Valberedningen består av tre ledamöter jämte en suppleant, valda av årsmötet för en tid intill nästa årsmöte. Ena av ledamöterna utses av årsmötet att vara sammankallande och ordförande. Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen.
 • 11.2. Valberedningen skall överlämna kandidatlista till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
 • 12. KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER
 • 12.1. inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet, som även med ett års mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté. Ledamöter i sådan kommitté utses av styrelsen. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.
 • 13. BESLUT OCH VAL
 • 13.1. Alla ärende avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet är i dessa stadgar föreskriven.
  Avgörandet sker genom öppen omröstning utom för de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.
  Vid fall av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
 • 14. FIRMATECKNING
 • 14.1. Båtklubben som firma tecknas av ordförande eller kassör var för sig. Protokollsutdrag erfordras för att ange vederbörliges funktion i styrelsen.
 • 14.2. Utöver vad som ovan sagts, kan båtklubbens styrelse bevilja ordförande behörighet och kassören, att var för sig utkvittera medel på båtklubbens bank- och postgiroräkningar och till båtklubben kommande värdehandlingar.
 • 15. EMBLEM OCH FÖRTJÄNSTTECKEN
 • 15.1. För båtklubbens emblem och förtjänsttecken gäller särskilt utfärdade bestämmelser.
 • 16. STADGEDÄNDRING
 • 16.1. Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte. 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar erfordras för beslutets giltighet.
 • 17. ORDNINGSREGLER
 • 17.1. Ordningsregler för klubben skall finnas intagna i särskild ”Hamn- och varvsordning för ÖMK”. Där presenteras arbetsordning för varvschef och hamnansvarig för Rönningen.
 • 17.2. Ändring eller tillägg i denna avgöres av styrelsen. Beslutade ändringar eller tillägg träder omedelbart i kraft.
 • 17.3. Ändringar i hamnordningen skall vid första lämpliga tillfälle tillställas samtliga medlemmar samt omedelbart anslås på klubbens anslagstavlor samt publiceras på klubbens webbplats.
 • 18. BÅTKLUBBENS UPPLÖSNING
 • 18.1. Beslut om båtklubbens upplösning skall för att vara giltig fattas med 3/4 majoritet av närvarande röstberättigade vid två av varandra påföljande årsmöten.